Megumi Group
www.megumigroup.com
MENA-THAI COOPERATION CO.,LTD
27/8 Soi Kanjanapisak 005/1 Kanjanapisak Rd.,Bangkae Bangkok 10160 Thailand
Please add the detail of Position (กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงาน)
Tel. 02 803 6322
LINEID: Megumi GROUP
Facebook: Megumi GROUP
Instagram: Megumi GROUP
Select a Branch (กรุณาเลือกสาขาและร้านอาหาร)
ตำแหน่งที่ต้องการ
Position desired:
เงินเดือนที่ต้องการ
Salary required:
ทราบข่าวการรับสมัครงานจากที่ใด
How did you know about recruitment:
ท่านพร้อมจะปฏิบัติงานกับบริษัทได้ในวันที่
Date available to start work:
Personal Background (ระบุรายละเอียดส่วนตัว)
ชื่อ-นามสกุล(นาย / นาง / นางสาว)
Name-Surname (Mr. Mrs. Miss)
ชื่อเล่น
Nick Name:
อายุ
Age:
วัน/เดือน/ปีเกิด
Date of Birth:
เพศ
Sex:
ชาย/male หญิง/female
ส่วนสูง
Height (cm):
กรุ๊ปเลือด
Bloodgroup:
สัญชาติ
Nationality:
เชื้อชาติ
Race:
ศาสนา
Religion:
ตำหนิ
Scar:
เลขที่บัตรประชาชน
I.D. Card No:
วันออกบัตร
Issued date:
บัตรหมดอายุ
Expired date:
โทรศัทพ์(บ้าน)
Phone number(Home):
มือถือ
Mobile Phone:
อีเมล์
Email:
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
Address:
ที่อยู่ปัจจุบัน
Present Address:
สภาพความเป็นอยู่
Living Status:
บ้านส่วนตัว/Own home   บ้านเช่า/Rent home   อื่น/Other
อาศัยอยู่กับ
Live with:
ญาติ/Relative   ครอบครัว/Family  บิดา-มารดา/Parents
 อื่นๆ/other
ชื่อบิดา
Father Name :
ชื่อ
อายุ/Age
อาชีพ/Occupation
โทรศัพท์/Phone number
มีชีวิต/Alive ถึงแก่กรรม/Demised
ชื่อมารดา
Mother Name :
ชื่อ
อายุ/Age
อาชีพ/Occupation
โทรศัพท์/Phone number
มีชีวิต/Alive ถึงแก่กรรม/Demised
ท่านมีพี่น้องทั้งหมด
Brother / Sister
 คน(ไม่รวมผุ้สมัคร) ท่านเป็นคนที่ 
ชาย/Brother  คน
หญิง/Sister  คน
สถานะทางสมรส
Marital status
โสด
Single
แต่งงาน
Married
หย่า
Divorcee
หม่าย
Widowed
จำนวนบุตร
No. of Children
คน   ชาย
Boy
    คน   หญิง
Girl
    คน
กำลังศึกษาอยู่     คน
สถานะทางทหาร
Military Status
เกณฑ์แล้ว
Completed
ศึกษาวิชาทหาร
Military
ได้รับยกเว้น
Exempted
จะถูกเกณฑ์ พ.ศ.Not Completed (go to recruit in the year)
ท่านพร้อมจะปฏิบัติงานกับบริษัทได้ในวันที่
Date available to start work:
กรุณาระบุ
Select type:
เลือกร้าน
Select Brand:
เลือกสาขา
Select Branch
Please attache your picture (แนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง)
Education Data(ประวัติการศึกษา)
ระดับการศึกษา
Education
ชื่อสถานศึกษา
Institute Name
วุฒิการศึกษา
Certificate/Degree
สาขาวิชา
Certificate/Degree
ปีที่เริ่ม-ปีที่จบ
Year Start- Graduate
เกรดเฉลี่ย
GPA
ประถมศึกษา
Primary School
มัธยมศึกษา
Secondry School
อาชีวศึกษา
Commercial
ปริญญาตรี
(Bachelor)
ปริญญาโท
(Master)
ปริญญาเอก
(Doctoral)
อื่นๆ
Other
ปัจจุบันไม่ได้ศึกษาต่อ
Current not Studying
กำลังศึกษาอยู่
Current Studying at
สาขา
Major 
สำเร็จในเดือน/ปี
Graduate 
Employment Data (ประวัติการทำงาน)
ตั้งแต่
Form Date
ถึง
to
ชื่อสถานประกอบการ
Name of Employed
ตำแหน่ง
Position
ลักษณะงานที่ทำ
Details
เงินเดือน
Salary
สาเหตุที่ออก
Reasons for leaving
Special Competent(ทักษะและความสามารถพิเศษ)
ภาษา
Languages
ฟัง
Listening
พูด
Speaking
อ่าน
Reading
เขียน
Writing
ไทย
Thai
ดี
good
 
พอใช้
Fair
 
อ่อน
Poor
ดี
good
 
พอใช้
Fair
 
อ่อน
Poor
ดี
good
 
พอใช้
Fair
 
อ่อน
Poor
ดี
good
 
พอใช้
Fair
 
อ่อน
Poor
อังกฤษ
English
ดี
good
 
พอใช้
Fair
 
อ่อน
Poor
ดี
good
 
พอใช้
Fair
 
อ่อน
Poor
ดี
good
 
พอใช้
Fair
 
อ่อน
Poor
ดี
good
 
พอใช้
Fair
 
อ่อน
Poor
จีน
Chinese
ดี
good
 
พอใช้
Fair
 
อ่อน
Poor
ดี
good
 
พอใช้
Fair
 
อ่อน
Poor
ดี
good
 
พอใช้
Fair
 
อ่อน
Poor
ดี
good
 
พอใช้
Fair
 
อ่อน
Poor
อื่นๆ
Other
ดี
good
 
พอใช้
Fair
 
อ่อน
Poor
ดี
good
 
พอใช้
Fair
 
อ่อน
Poor
ดี
good
 
พอใช้
Fair
 
อ่อน
Poor
ดี
good
 
พอใช้
Fair
 
อ่อน
Poor
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
พิมพ์ดีด
Typing
ได้
Can
ไม่ได้
Cannot
ไทย
Thai 
คำ/นาที
w.p.m
อังกฤษ
English
คำ/นาที
w.p.m
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
Computer Program
1.
2.
3.
4.
อื่นๆ
Other
1.
2.
3.
4.
ความสามารถในการขับขี่
พาหนะ
Own Driving License
รถจักรยานยนต์
Motorcycle
มีใบขับขี่
Have
ไม่มีใบขับขี่
No Have
รถยนต์
Car
มีใบขับขี่
Have
ไม่มีใบขับขี่
No Have
ทำเครื่องหมายในช่อง
ในตำแหน่งงานที่ต้องมีคนค้ำประกันพนักงานขัดข้องหรือไม่
Can you Provide Guarantee?
ไม่ขัดข้อง
Yes
ขัดข้อง
No
ท่านมีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักในบริษัทนี่บ้างหรือไม่
Have you any relative or acquaintance working in this Company? If so,who?
ไม่ขัดข้อง
Yes
ขัดข้อง
No
หากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน หรือสถานที่ปฏิบัติงาน พนักงานขัดข้องหรือไม่
ไม่ขัดข้อง
Yes
ขัดข้อง
No
ท่านสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือลักษณะงานที่ต้อง หมุนเวียนกัน ได้ หรือไม่
ไม่ขัดข้อง
Yes
ขัดข้อง
No
ท่านยินยอมให้บริษัท ตรวจสอบ หรือติดต่อบริษัทที่เคย ผ่านการทำงานมา ได้หรือไม่
ไม่ขัดข้อง
Yes
ขัดข้อง
No
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำตอบและข้อความทั้งหมดที่ข้าพเจ้าให้ไว้ในใบสมัคร ของท่านนี้เป็นความจริงทุกประการ
หากว่าบริษัทรับข้าพเจ้าเป็นพนักงานแล้ว และต่อมาภายหลังพบว่าข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้ว
ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้ท่านปลดข้าพเจ้าออกจากการเป็นพนักงานทันทีโดยท่านมิต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆ