MEDIA

2018
omotenashi

เราเคารพในพลัง "ศรัทธา",ความท้าทาย,การเติบโตของรูปแบบการทำงาน ,มองเห็นวิสัยทัศน์ในอาชีพจินตนาการและอนาคตของทุกคน

https://www.youtube.com/watch?v=q70miVJQ6jE&feature=youtu.be